Poradnik

Informacja o Zgodności (§ 157 Abs. 3 SGB III / § 33 SGB II)

Nawet jeśli poszczególne obszary tematyczne były już omawiane w innych miejscach, chcielibyśmy poruszyć kwestię niezgodności w tej części naszego programu. Zakładamy, że wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego został złożony w sprawie majątku pracodawcy, a wypłata wynagrodzenia z postępowania upadłościowego (masy upadłościowej) nie jest możliwa ze względu na brak płynności.

Pieniądze na niewypłacalność

W przypadku wystąpienia niewypłacalności, czyli dnia wszczęcia postępowania upadłościowego lub dnia odrzucenia otwarcia z powodu braku majątku, masz prawo do niewypłacalności pieniędzy na maksymalny okres 3 miesięcy przed wystąpieniem zdarzenia upadłościowego. Twoje roszczenie o upadłość kończy się w dniu poprzedzającym niewypłacalność, czyli w dniu poprzedzającym otwarcie niewypłacalności lub w dniu odrzucenia z powodu braku aktywów. Jeśli twój stosunek pracy został rozwiązany przed wystąpieniem zdarzenia upadłościowego, twój indywidualny okres świadczenia z tytułu niewypłacalności zostanie określony przez rozwiązanie stosunku pracy i zakończy się w tym samym dniu co stosunek pracy. O ile nie zostanie on opłacony przez osobę trzecią (bank) w ramach prefinansowania, otrzymasz pieniądze na niewypłacalność od Agencji Zatrudnienia na wniosek. Okres składania wniosków wynosi 2 miesiące od wystąpienia niewypłacalności. Agencja Pracy może wypłacić pieniądze na niewypłacalność tylko wtedy, gdy okres niewypłacalności, ewentualnie indywidualny okres upadłości, został ustalony.

Dołącz następujące dokumenty do wniosku o upadłość:

 • Kopie ostatnich 3 odcinków wypłaty otrzymanych od pracodawcy,
 • Kopia umowy o pracę,
 • jeśli twój stosunek pracy został już rozwiązany, umowę o rozwiązaniu,
 • Potwierdzenie od pracodawcy o niewypłaconych zarobkach (zaświadczenie o wpłacie zaliczki)

Co musisz zrobić, aby otrzymać świadczenia za utrzymanie, jeśli warunki ubiegania się o pieniądze na niewypłacalność nie są jeszcze spełnione lub jeśli musisz ubiegać się o świadczenia za okres po wszczęciu postępowania upadłościowego?

Istnieje tylko możliwość ubiegania się o świadczenia w ramach przyznawania podstawowych świadczeń socjalnych.

Odpowiedzialni są:

 • Agencja pracy
 • Jobcenter i Argen (w wyniku Jobcenter),
 • i zakład ubezpieczeń zdrowotnych.

Abyś mógł zarabiać na życie, ustawodawca przewiduje, że możesz ubiegać się o świadczenia w ramach tzw. niezgodności we właściwej dla Ciebie Arbeitsagentur i we właściwym dla Ciebie Jobcenter. Przyznanie jednak jest regulowane przez ustawodawcę w § 157 s. 3 SGB III (ALG I) lub § 33 SGB II (ALG II). Usługi świadczone tutaj przez agencję zatrudnienia lub centrum pracy zostaną następnie zrekompensowane pieniędzmi z tytułu niewypłacalności lub roszczenia o wynagrodzenie. Przede wszystkim konieczne byłoby sprawdzenie, które centrum serwisowe jest za Ciebie odpowiedzialne.

Odpowiedzialność: Jobcenter

Jeśli nie masz prawa do zasiłku dla bezrobotnych I lub wniosek o świadczenie dotyczy poprzedniego okresu (e.B minął miesiąc), musisz złożyć wniosek o zasiłek dla bezrobotnych II w swoim odpowiedzialnym ośrodku pracy. Jeśli to konieczne, centrum pracy może zapewnić korzyści dla podstawowych usług (§ 33 SGB II), które zostaną zrekompensowane z pieniędzy upadłości lub roszczenia o wynagrodzenie.

W tym celu należy osobiście udać się do urzędu pracy (centrum świadczeń dla bezrobotnych II) i złożyć wniosek o świadczenia podstawowe (§ 33 SGB II). Należy pamiętać, że należy udowodnić zarówno swoją tożsamość, jak i miejsce zamieszkania, okazując ważny paszport lub dowód tożsamości z aktualnym zaświadczeniem o zameldowaniu.

Przedłóż następujące dokumenty do centrum serwisowego:

 • Kopie ostatnich 12 odcinków wypłaty,
 • otrzymanych od pracodawcy,
 • Kopia umowy o pracę,
 • jeśli twój stosunek pracy został już rozwiązany, umowę o rozwiązaniu/ rozwiązaniu umowy itp.,
 • jeżeli zostałeś zwolniony z pracy, kopie zwolnienia,
 • wyciągi bankowe z ostatnich trzech miesięcy,
 • wyciągi bankowe z ostatnich trzech miesięcy, dzisiejszy aktualny wyciąg z konta,
 • Potwierdzenie przez pracodawcę/(tymczasowego) syndyka masy upadłościowej, że nie wypłacono wynagrodzenia.

Jeśli mieszkasz we wspólnocie, nie można wykluczyć, że współlokatorzy twojej wspólnoty muszą również złożyć dokumenty dotyczące ich sytuacji finansowej.

Jeśli masz dodatkowa prace, musisz to zgłosić do urzędu pracy.

Jeśli oddajesz dokumenty do urzędu pracy, zalecamy przekazywanie kopii a nie oryginałów. Pamiętaj jednak, aby podczas konfrontacji pokazać oryginały.

Odpowiedzialność: Agencja Pracy

Otrzymałeś nieodwołalne zwolnienie z wykonywania pracy i masz prawo do zasiłku dla bezrobotnych I i ubiegasz się o zasiłek za okres w przyszłości albo zostałeś odwołany z pracy, ale pracodawca nie może wypłacić żadnego wynagrodzenia i masz prawo do zasiłku dla bezrobotnych I oraz świadczenia na okres w przyszłości.Na wniosek Agencja Pracy może przyznać zasiłek dla bezrobotnych I w ramach przyznanego dofinansowania (§ 157 ust. 3 SGB), który zostanie potracony z zasiłku z tytułu niewypłacalności lub roszczenia o wynagrodzenie.

W tym celu ważne jest, aby zarejestrować się jako osoba poszukująca pracy w Agencji Zatrudnienia swojego miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu i ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych. Świadczenia można otrzymać dopiero od dnia osobistego stawiennictwa się w Agencji Pracy w celu otrzymania świadczeń. Należy pamiętać, że należy udowodnić zarówno swoją tożsamość, jak i miejsce zamieszkania, okazując ważny paszport lub dowód osobisty lub aktualnym zaświadczeniu o zameldowaniu.

Przedłóż następujące dokumenty do centrum serwisowego:

 • Kopie ostatnich 12 odcinków wypłaty otrzymanych od pracodawcy,
 • Kopia umowy o pracę,
 • jeśli zostałeś zwolniony z pracy kopie o rozwiązaniu umowy itp.,
 • kopię pisma o zwolnieniu (tymczasowego), syndyka masy upadłościowej,
 • Potwierdzenie przez pracodawcę/(tymczasowego) syndyka masy upadłościowej, że nie wypłacono wynagrodzenia.

Jeśli zostałeś zwolniony z odwołaniem, otrzymanie świadczeń zależy również od tego, czy oświadczysz swojemu pracodawcy, że nie uznajesz już prawa pracodawcy do kierowania. Oświadczenie to musi być złożone na piśmie. Pracodawca musi potwierdzić pokwitowanie na piśmie. Następnie przekazujesz potwierdzoną przez pracodawcę deklarację do właściwej dla Ciebie agencji zatrudnienia w związku z wnioskiem o świadczenie.

Jeśli masz dodatkowa prace, należy to zgłosić do Agencji Pracy.

Jeśli masz dodatkowa prace, należy to zgłosić do Agencji Pracy. Jeżeli przekazujesz dokumenty do Agencji Pracy, zalecamy oddawanie kopii, a nie oryginałów do centrum obsługi. Pamiętaj jednak, aby podczas konfrontacji pokazać oryginały. Zawieszenie w czynnościach nie stanowi jeszcze rozwiązania stosunku pracy, ale zwalnia cię z wykonywania pracy. Na etapie zwolnienia wnioski z dodatkowej pracy i urlopu są wykorzystywane. W fazie zawieszenia roszczenia z nadgodzin i urlopów są wyczerpane.

Odpowiedzialność: Ubezpieczenie zdrowotne

Jeśli przebywasz na zwolnieniu lekarskim lub masz zakaz pracy ze względu na ciążę lub otrzymujesz od pracodawcy dopłatę do zasiłku macierzyńskiego, musisz zapytać w swoim ubezpieczeniu zdrowotnym, jaki zasiłek chorobowy można wypłacić w ramach -zgodność. W każdym razie ustal w swoim ubezpieczeniu zdrowotnym, czy musisz również powiadomić właściwą agencję pracy. Usługa świadczona przez ubezpieczyciela zdrowotnego zostanie wówczas potrącona na poczet Twojego roszczenia z tytułu niewypłacalności lub wynagrodzenia.

. Ze względu na różne wymagania poszczególnych zakładów ubezpieczeń zdrowotnych, nie możemy udzielić zalecenia, które dokumenty mają być przedłożone. Prosimy o wyjaśnienie tego bezpośrednio z właściwą dla Ciebie firmą ubezpieczeniową. Jeśli ubiegałeś się o zasiłek dla bezrobotnych I, zasiłek dla bezrobotnych II lub zasiłek chorobowy w okresie zasiłku na niewypłacalność, musisz również złożyć wniosek o świadczenie na niewypłacalność!

W przypadku skorzystania z jednej z powyższych usług należy również złożyć wniosek o wypłatę środków z tytułu niewypłacalności do Agencji Pracy. Pamiętaj, aby przestrzegać okresu stosowania 2 miesięcy od wystąpienia niewypłacalności. Nie możesz korzystać ze świadczeń w ramach przyznanej dotacji, jeśli Twoje roszczenie o pieniądze na niewypłacalność jest wstępnie finansowane przez osobę trzecią (zwykle bank). Jeśli to zlekceważysz, być może będziesz musiał odpowiedzieć za niewłaściwe korzystanie z usług, co może mieć negatywny wpływ na ewentualne późniejsze roszczenia o świadczenia.

Pamiętaj, aby poinformować odpowiednie urzędy o nazwie i adresie swojego pracodawcy oraz (tymczasowego) administratora masy upadłości.