Poradnik

KWypowiedzenie

Postępowanie upadłościowe nie oznacza automatycznie utraty pracy. Postępowanie upadłościowe nie zawiesza również podstawowych przepisów dotyczących ochrony przed zwolnieniem.

Zebraliśmy dla Ciebie najczęściej zadawane pytania:

Czy moja umowa o pracę jest nadal ważna po wszczęciu postępowania upadłościowego?

Nawet po wszczęciu postępowania upadłościowego umowa o pracę zawarta między Tobą a Twoim pracodawcą pozostaje ważna. Określone warunki pozostają w dużej mierze ważne. Ważnym wyjątkiem od tego są jednak uzgodnione okresy wypowiedzenia.

Jakie okresy wypowiedzenia obowiązują w przypadku niewypłacalności?

Umowne, wspólnie uzgodnione lub ustawowe okresy wypowiedzenia mają zastosowanie również w przypadku niewypłacalności. Po wszczęciu postępowania upadłościowego, jednak syndyk ma możliwość zakończenia z maksymalnym okresem wypowiedzenia 3 miesięcy do końca miesiąca (§ 113 InsO), pod warunkiem, że istnieje dłuższy okres wypowiedzenia umownie, zbiorowo lub prawnie.

Czy muszę zgłosić się do Agencji Pracy po otrzymaniu zawiadomienia?

Tak, istnieje obowiązek zarejestrowania się jako osoba poszukująca pracy w Agencji Zatrudnienia niezwłocznie po otrzymaniu zwolnienia. Jeśli nie wywiążesz się z tego obowiązku, może to prowadzić do obniżenia świadczeń lub zawieszenia świadczeń. Nawet jeśli zarejestrowałeś się już w agencji pośrednictwa pracy odpowiedzialnej za zwolnienie, jesteś zobowiązany do poinformowania agencji zatrudnienia o wypowiedzeniu.

Od kogo otrzymam świadectwo pracy w celu otrzymania zasiłku dla bezrobotnych?

Jeśli w Twojej firmie nadal znajduje się biuro płac pomogą ci pracownicy administracyjni. Jeżeli w firmie nie ma już pracowników administracyjnych, skontaktuj się z syndykiem masy upadłościowej. Oprócz formularzy Urzędu Pracy, trzeba dołączyć kopie zaświadczenia o wysokości wynagrodzenia z ostatnich dwunastu miesięcy, umowy o pracę i wypowiedzenie umowy. Zapewniłoby to wszystkie dokumenty niezbędne do przygotowania świadectwa pracy.

Czy przepisy dotyczące ochrony przed zwolnieniem mają zastosowanie również w przypadku niewypłacalności?

Same postępowania upadłościowe nie są powodem do rozwiązania umowy. W tym przypadku przepisy ochrony przed zwolnieniem mają zastosowanie, jeżeli ustawa o ochronie przed zwolnieniem została już zastosowana do Twojej firmy przed ogłoszeniem upadłości. Istotnym wyjątkiem w przypadku niewypłacalności jest jednak możliwość skrócenia przez syndyka masy upadłościowej okresów wypowiedzenia mających zastosowanie w umowie o pracę, układzie zbiorowym pracy lub ustawowych okresach wypowiedzenia do trzech miesięcy. Jeżeli przewidziano skrócenie okresu wypowiedzenia, nadal ma to zastosowanie.

Czy przysługuje mi odszkodowanie, jeśli okres wypowiedzenia zostanie skrócony przez ogłoszenie o rozwiązaniu umowy przez syndyka?

Tak, skrócenie okresu wypowiedzenia powoduje roszczenie o odszkodowanie (przedwczesnej szkody), które dany pracownik może złożyć do odpowiedzialnego syndyka masy upadłościowej jako roszczenie upadłościowe zgodnie z § 38 InsO do tabeli niewypłacalności w € brutto. Jeśli jednak masz dochody za ten okres, trzeba je przedłożyć . Należy również uwzględnić świadczenia zapewniane przez Urząd Pracy, ośrodek pracy lub fundusz ubezpieczeń zdrowotnych za okres szkody.

Czy istnieje prawo do powództwa o ochronę przed zwolnieniem?

Fakt niewypłacalności nie traci prawa do powództwa o ochronę przed zwolnieniem. Należy przestrzegać ustawowych terminów. Pozew może zostać złożony w terminie trzech tygodni od otrzymania zawiadomienia o rozwiązaniu umowy. Wraz z wszczęciem postępowania upadłościowego wszystkie procesy (w tym trwające procesy ochrony przed zwolnieniami) są zawieszone. Zarówno pracownicy, jak i syndyk masy upadłościowej mogą wznowić przerwane procesy. Jednak roszczenia mogą być również uznane poza sądem lub za obopólnym porozumieniem stron. Jeśli niewypłacalna firma jest nieodpowiednia do aktywów, może być ze w danym przypadku ponosi pełne koszty. Sprawdź (w razie potrzeby u swojego radcy prawnego) zmienione możliwości działania; również pod względem finansowym.

Czy ochrona przed zwolnieniem przestanie obowiązywać w przypadku osób niepełnosprawnych i o znacznym stopniu niepełnosprawności a także kobiet w ciąży lub pracowników na urlopie rodzicielskim?

Nie, nawet w przypadku niewypłacalności, zgoda właściwych organów jest wymagana, zanim pracownicy korzystający ze specjalnej ochrony przed zwolnieniem mogą zostać zwolnieni.

W przypadku uznanych poważnych niepełnosprawności poniżej 50% GdB (o znacznym stopniu) występuje ograniczenie. Równość musi być uznana przez Urząd pracy. Nie ma specjalnej ochrony przed zwolnieniem, jeśli tylko GdB (mniej niż 50%) została potwierdzona przez Biuro Integracji. W przypadku poważnej niepełnosprawności o 50% GdB lub większej, nie jest wymagane specjalne uznanie przez Urząd pracy.

Czy muszę wypełniać swoje obowiązki wynikające ze stosunku pracy nawet po wszczęciu postępowania i, jeśli to konieczne, po wszczęciu postępowania?

Tak, jesteś zobowiązany do wykonywania swojej uzgodnionej lub przydzielonej pracy w ramach istniejącego stosunku pracy. Umowa o pracę obowiązuje do czasu jej rozwiązania.

Czy mogę odmówić pracy z powodu niewypłacalności?

Nie, sam fakt, że postępowanie upadłościowe jest w toku lub zostało już wszczęte, nie jest powodem do zaprzestania pracy. W związku z tym, nawet w przypadku niewypłacalności pracodawcy, jesteś ogólnie zobowiązany do wykonywania swoich zadań umownych.

Co się stanie z moim pozostałym urlopem?

Uprawnienia do urlopu rezydualnego są wypłacane po zakończeniu stosunku pracy, pod warunkiem że nie może być on wykorzystany w . W przypadku niewypłacalności należy zauważyć, że takie roszczenia mogą być już wykorzystane przez odszkodowanie. Jeżeli roszczenia istnieją jednak po rozwiązaniu umowy, muszą one zostać rozliczone. Jeśli stosunek pracy kończy się przed wszczęciem postępowania upadłościowego, a następnie roszczenia odszkodowawcze urlopowe są roszczenia tabeli zgodnie z § 38 InsO, którego pracownik dotknięty jako taki może zarejestrować się w odpowiedzialnym syndyka masy upadłościowej / syndyk zgodnie z § 174 InsO w związku z § 38 InsO w .m § 38 InsO. Jeśli stosunek pracy kończy się po wszczęciu postępowania upadłościowego, roszczenie o odszkodowanie jest dług majątku zgodnie z § 55 InsO i zwykle lepiej. Jednakże to, czy roszczenie może zostać wypłacone natychmiast, czy tylko w toku postępowania, a także w całości lub tylko na podstawie cytowanej, zależy w dużej mierze od przebiegu postępowania upadłościowego. Ważne, aby wiedzieć, roszczenia do aktywów zgodnie z § 55 InsO podlegają przedawnieniu.

Co się stanie z moim nadgodzinami?

Istnieje również możliwość wykorzystania nadgodzin w ramach urlopu. W przypadku pozostałych godzin zwykle stosuje się zasadę pochodzenia. Jeśli praca została wykonana przed otwarciem niewypłacalności, to jest to tabela roszczeń zgodnie z § 38 InsO; jeśli roszczenia powstały później, godziny będą traktowane jako zobowiązania majątku zgodnie z § 55 InsO.

Czy przysługuje mi się świadectwo pracy?

Nawet jeśli opuszczasz firmę z powodu niewypłacalności, masz prawo do prostego lub kwalifikowanego świadectwa pracy. Jeśli twój stosunek pracy nadal istnieje w momencie otwarcia niewypłacalności, syndyk może również przygotować zaświadczenie dla Ciebie. Należy jednak pamiętać, że nie zna cię i nie może osądzić cię jakim byleś pracownikiem. Zalecamy stworzenie tutaj listy, w której zanotujesz swój staż pracy, zawartość roboczą itp. Syndyk może wykorzystać te informacje, jeśli to konieczne. Ponieważ jest to również normalne odniesienie do zatrudnienia, zastosowanie mają zwykłe przepisy dotyczące przygotowania i oceny. Należy zauważyć, że stosunek pracy ma miejsce z powodu niewypłacalności. Ponieważ papier firmowy zazwyczaj nie podlega obowiązkowi przechowywania, może twoje świadectwo pracy być wystawione tylko na zwykłym papierze firmowym. W razie potrzeby w celu uzyskania świadectwa pracy skontaktuj się z Pracodawca w odpowiednim czasie. Terminy przedawnienia mają również zastosowanie do zaświadczeń.

Czy mogę podjąć nową pracę, nawet jeśli mój stosunek pracy jeszcze się nie zakończył?

Dopóki Twój stosunek pracy jeszcze się nie zakończył, musisz uzgodnić z pracodawcą lub syndykiem masy upadłościowej, że możesz podjąć nową pracę przed upływem okresu wypowiedzenia. Aby nie ponieść żadnych niedogodności, koniecznie porozmawiaj z syndykiem masy upadłości. Zawsze istnieje możliwość rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Czy przysługuje mi odprawa, jeżeli dostane wypowiedzenie przez syndyka masy upadłościowej?

Nie ma ogólnego prawa ustawowego. Jeżeli roszczenie jest przyznawane w ramach procesu ochrony przed zwolnieniem, należy to również uwzględnić w postępowaniu upadłościowym zgodnie z orzeczeniem lub ugodą. Należy jednak stosować przepisy prawa upadłościowego. Do zawarcia planu socjalnego zgodnie z § 123 InsO w przypadku niewypłacalności wymagana jest rada zakładowa, z którą można zawrzeć odpowiednią umowę. Jeśli firma, w której nie ma rady zakładowej, musi zostać zamknięta, zwykle nie ma planu społecznego.